Statut

STATUT FUNDACJI
AP KunstArt Fund

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja AP KunstArt Fund, zwaną w dalej Fundacją, została ustanowiona przez Anne Petelenz oraz Franciszka Araszkiewicza – zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marię Kwiecińską-Stybel Repertorium A Numer: 6981/2018 w dniu 28 czerwca 2018 roku.
 2. Fundatorzy przeznaczają na majątek fundacji (fundusz założycielski) środki pieniężne w wysokości 1 000,00 (tysiąc) złotych.
 3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 2016 poz. 40 z późn. zm.)  oraz postanowień niniejszego statutu.
 4. Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2.

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 3.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 2. Fundacja może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Fundacja może powierzać zagranicznym osobom fizycznym i prawnym reprezentowanie jej interesów za granicą.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały i zakłady oraz łączyć się z innymi Fundacjami na warunkach określonych każdorazowo uchwałą Zarządu Fundacji. Fundacja może tworzyć swoje oddziały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji jej celów statutowych.

§5.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§6.

Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

 

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 7.

 1. Fundacja została powołana w celu wspierania rozwoju kultury i sztuki, w szczególności sztuki współczesnej, muzyki współczesnej, architektury, sztuki nowych mediów, literatury i współczesnych jej form, nauki, historii i urbanizacji miast – także w kontekście zagadnień krajobrazowych, oraz jej upowszechniania, a także ułatwiania i zwiększania dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki. Celem fundacji jest również wspieranie dziedzictwa kulturowego.
 2. Dla pozyskiwania środków finansowych na realizację celów, o których mowa w ust. 1, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a także brać udział w spółkach oraz innych podmiotach i organizacjach.

§ 8.

 1. Fundacja realizuje swoje w cele w szczególności poprzez:
  1. wspieranie osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w szczególności wspieranie twórczości artystów działających
   w obszarze spójnym ze statutem fundacji oraz działalności tychże podmiotów w zakresie finansowania, inspirowania, wspierania i koordynowania działań, mających na celu zwiększenie dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki, a także prowadzenie w tym zakresie działalności własnej,
  2. pozyskiwanie środków materialnych i finansowych dla organizacyjnego i finansowego wspierania twórców kultury i sztuki oraz inicjatyw służących kulturze i jej twórcom, a także prowadzenie w tym zakresie działalności własnej,
  3. tworzenie zbiorów sztuki polskiej i zagranicznej,
  4. prowadzenie działalności związanej z organizacją targów i wystaw,
  5. nabywanie i zbywanie dzieł sztuki, w tym w formie aukcji, przetargów i targów,
  6. działalność wspomagająca przedstawianie publiczne utworów, w szczególności organizacja koncertów i wystaw,
  7. ochronę dóbr kultury i sztuki,
  8. ochronę zabytków,
  9. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych,
  10. wspieranie działalności osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w zakresie dostępu do edukacji, a w szczególności wspomaganie osób uzdolnionych ze środowisk wymagających pomocy organizacyjnej
   i finansowej oraz prowadzenie w tym zakresie działalności własnej,
  11. rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej,
  12. naukę języków obcych,
  13. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  14. projekcje filmów,
  15. działalność galerii i salonów wystawienniczych,
  16. działalność domów i ośrodków kultury,
  17. artystyczną i literacką działalność twórczą, gdzie indziej niesklasyfikowaną,
  18. działalność obiektów kulturalnych,
  19. działalność bibliotek innych niż publiczne,
  20. działalność archiwów,
  21. działalność muzeów,
  22. wydawanie książek,
  23. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
  24. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie pozostałych nauk humanistycznych
   i społecznych,
  25. produkcję filmów i nagrań wideo,
  26. działalność usługową pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną,
  27. działalność radiową i telewizyjną,
  28. współpracę z wybitnymi autorytetami nauki, kultury, sztuki, polityki i życia gospodarczego,
   a także współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, ośrodkami naukowymi, uczelniami i mediami,
  29. organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie konferencji, spotkań, wykładów, seminariów, konkursów, wystaw, pokazów i koncertów oraz wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej, a także przyznawanie nagród i fundowanie stypendiów,
  30. tworzenie, w tym również we współpracy z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, promowanie i realizację programów służących realizacji celów Fundacji,
  31. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
  32. przyznawanie nagród osobom realizującym cele Fundacji,
  33. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
  34. działalność w zakresie doradztwa i pośrednictwa w obrocie dzieł sztuki,
  35. działalność fotograficzna,
  36. organizację programu rezydencyjnego, stypendialnego a także organizację konkursów.

 

Rozdział III
Majątek Fundacji

§ 9.

 1. Majątek Fundacji stanowią środki przekazane przez Fundatora na fundusz założycielski w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) oraz środki przekazane przez podmioty trzecie.
 2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a majątek i dochód Fundacji przeznaczone będą na realizacje celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
 3. Źródłem finansowania Fundacji są w szczególności:
  1. dochody z majątku Fundacji,
  2. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
  3. darowizny, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe uzyskane przez Fundację od krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  4. dochody ze zbiórek, aukcji, imprez publicznych,
  5. dotacje, subwencje i inne źródła publicznoprawne,
  6. odsetki bankowe,
  7. inne dochody.
 4. W zakresie spraw przyjęcia darowizny oraz dziedziczenia, oświadczenia wymagane przez przepisy prawa w imieniu Fundacji składa jej Zarząd.

 

Rozdział IV
Działalność fundacji

§10.

Fundacja prowadzi działalność statutową oraz może prowadzić działalność gospodarczą.

§11.

Działalność statutowa jest określona niniejszym statutem.

§12.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
  1. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
  2. prowadzenie hoteli (PKD 55.10.Z),
  3. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD DZIAŁ 90)
  4. prowadzenie pozostałych placówek gastronomicznych (PKD 56.29.Z),
  5. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
  6. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
  7. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.20.Z),
  8. zarządzanie nieruchomościami na zlecenia (PKD 68.32.Z),
  9. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych
  10. działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 82.30.Z),
  11. nauka języków obcych (PKD 85.59.A),
  12. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
  13. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
  14. projekcja filmów (PKD 59.14.Z),
  15. działalność galerii i salonów wystawienniczych (PKD 90.04.Z),
  16. działalność domów i ośrodków kultury (PKD 90.04.Z),
  17. artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 90.03.Z),
  18. działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
  19. działalność bibliotek innych niż publiczne (PKD 91.01.A),
  20. działalność archiwów (PKD 91.01.B),
  21. pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
  22. działalność muzeów (PKD 91.02.Z)
  23. ochrona zabytków (PKD 91.03.Z),
  24. działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)
  25. wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
  26. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 58.14.Z),
  27. działalność wydawnicza pozostała (PKD 58.19.Z),
  28. działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 18.22.Z),
  29. sprzedaż detaliczna książek (PKD 47.61.Z),
  30. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych (PKD 72.20.Z),
  31. badanie rynku opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
  32. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
  33. reklama (PKD 73.11.Z),
  34. działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
  35. produkcja filmów i nagrań wideo (PKD 59.11.Z),
  36. nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
  37. działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
  38. działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
  39. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych (PKD 47.62.Z)
  40. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
  41. działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E).
  42. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)
  43. działalność fotograficzna (PKD 74.20)
 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację bądź w formie organizacyjnie wyodrębnionych jednostek, których tryb tworzenia, likwidacji, zasady funkcjonowania oraz zakres działalności określa Zarząd Fundacji, po zaopiniowaniu przez Radę Programową Fundacji.
 3. W zakresie działalności gospodarczej Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

§13.

 1. Decyzję w sprawie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację, w zakresie wskazanym w niniejszym Statucie, podejmuje Zarząd Fundacji poprzez podjęcie jednomyślnej uchwały.
 2. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1 Zarząd organizuje majątek, który przeznaczy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w kwocie nie niższej niż 1000 zł, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział V
Organy i organizacja Fundacji

§14.

 1. Organami fundacji jest Zarząd oraz opcjonalnie Rada Programowa Fundacji.

§15.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd jest organem obligatoryjnym.
 3. Członkowie Zarządu na kolejną kadencję są powoływani przez urządującego Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji składa się z trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.
 5. W skład Zarządu mogą wchodzić osoby będące Fundatorami oraz osoby spoza ich grona.
 6. Zarząd pracuje w systemie kadencyjnym. Kadencja zarządu trwa 5 lat i jest liczona od dnia pierwszego zgromadzenia Fundatorów, na którym powołany został pierwszy Zarząd.
 7. Członkowie Zarządu mogą zostać wybierani na kolejne kadencję, dowolną ilość razy. 

§16.

 1.  Prezes Zarządu jest uprawniony do:
  1. powoływania członków Zarządu;
  2. odwoływania członków Zarządu;
  3. powoływania następnego Prezesa Zarządu.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
  1. śmierci członka Zarządu;
  2. rezygnacji złożonej na piśmie;
  3. odwołania z pełnienia funkcji.
 4. W przypadku śmierci Prezesa Zarządu, nowego Prezesa wybierają spośród siebie członkowie Zarządu.

§17.

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  2. zarządzanie majątkiem Fundacji,
  3. ustalanie rocznych i perspektywicznych planów finansowych,
  4. ustalanie planów działania Fundacji,
  5. przyjmowanie subwencji, darowizn, zapisów i spadków,
  6. proponowanie struktury organizacyjnej Fundacji,
  7. opiniowanie decyzji w sprawie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,
  8. sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji ustala roczne programy działania, określające przewidywane w tym czasie rodzaje i formy działalności statutowej.

 

§18.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.

§19.

W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzą Fundatorzy, który spośród siebie wybierają Prezesa Zarządu oraz jedną osobę spoza grona Fundatorów, wybraną na zgromadzeniu Fundatorów.

§20.

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 2. Na posiedzeniu Zarządu uczestniczyć mogą osoby będące członkami Rady Programowej oraz inne osoby zaproszone, służące głosem doradczym.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 6 razy do roku.

 

§21.

Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu Fundacji może zostać określony przez Regulamin Zarządu Fundacji ustalany przez Fundatora.

 

Rozdział VI
Uprawnienia Fundatora

§ 22.

 1. Fundator może powołać Radę Programową Fundacji – jako kolegium doradcze i opiniodawcze, składającą się z od 3 do 10 osób będących autorytetami i specjalistami w dziedzinie kultury, sztuki i architektury, nauki, polityki i biznesu. Zasady działania, wynagrodzenie oraz szczegółowe kompetencje Rady Programowej Fundacji określi Fundator w odrębnym Regulaminie Rady Programowej Fundacji.
 2. Członków Rady Programowej Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

§ 23.

 1. Fundator może przekazać swoje uprawnienie wynikające ze Statutu wskazanej osobie fizycznej bądź prawnej w drodze pisemnego pełnomocnictwa. Udzielenie takiego pełnomocnictwa przez Fundatora winno nastąpić w formie aktu notarialnego, nie gaśnie na skutek śmierci Fundatora i może być udzielane przez pełnomocnika dalszym pełnomocnikom.

§ 24.

Fundator bądź osoba, o której mowa w § 23 może dokonać zmiany celu Fundacji lub zmiany Statutu Fundacji.

§ 25.

 1. W przypadku śmierci Fundatora jego prawa i obowiązki wykonują łącznie jego spadkobiercy.
 2. W przypadku śmierci Fundatora jego spadkobiercy stają się członkami Rady Programowej Fundacji, pod warunkiem, że spełniają wymogi przewidziane w §22 ust.1 Statutu.
 3. Spadkobiercy wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji większością liczoną według udziałów w spadku.
 4. W przypadku, gdy liczba spadkobierców przekracza maksymalną liczbę członków Rady Programowej Fundacji, określoną w § 22 ust. 1 Statutu, w skład Rady Programowej Fundacji wchodzą wyłącznie małżonek i dzieci Fundatora.
 5. Uregulowania zawarte w ust. 1, 3 i 4 powyżej są wiążące, o ile Fundator nie postanowi inaczej w testamencie.

 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 26.

 1. W przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji – podlega ona likwidacji na podstawie uchwały Zarządu Fundacji.
 2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, ustanawia się likwidatora lub likwidatorów oraz ustala szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji Fundacji.

§ 27.

Ewentualny majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany Fundatorowi albo jego następcom prawnym, z przeznaczeniem na cele wskazane w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 2016 poz. 40 z późn. zm.).

§28.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach(Dz.U. 2016 poz. 40 z późn. zm.).

Fundatorzy:

Anna Petelenz

Franciszek Araszkiewicz